پلاگین تایپ متن

پلاگین تایپ متن :

اضافه کردن jquery و  کتابخانه typer :

روش استفاده :

۱- تایپ متن با typeTo :

۲-تایپ با استفاده از typer :

و کد :

جمله را باید با , از هم جدا کرد.

گزینه های قابل تغییر :

نمونه کد تغییر این گزینه ها :


پست های مرتبط